Услуги2018-08-21T17:36:54+00:00

Нуждаете се от експертно съдействие за планиране и реализиране на проект за мониторинг на строително или геотехническо съоръжение?

Свържете се с нас
 1. Геодезически заснемания
 2. Инженерно-геоложко проучвания
 3. Геофизични проучвания
 4. Конструктивно обследване и усилване
  • Заснемане на геометрични размери на носещата конструкция
  • Идентифициране на конструктивната система на носещата конструкция
  • Определяне на характеристиките и състоянието на вложените материали чрез разрушителни и безразрушителни полеви и лабораторни изпитвания
  • Установяване на повреди и дефекти в конструкцията в резултат на неточно детайлиране, неправилна експлоатация или външни въздействия
  • Определяне на степента на неутрализация на бетона и способността му надеждно да защитава армировката
  • Определяне степента на корозия на армировката и влиянието ѝ върху носещата способност на стоманобетонните елементи
  • Проверка на носещата способност, сигурността и надеждността на носещата конструкция посредством разработване на пространствени модели и числен анализ
  • Оценка на необходимостта от възстановяване и усилване на носещата конструкция на сгради и съоръжения
  • Предписване на необходимите конструктивни мерки за осъществяване на инвестиционни намерения като промяна на функцията, надстрояване, премахване на сгради или части от тях и др.
 5. Нелинеен анализ на геотехнически съоръжения по Метод на крайните елементи (МКЕ)
 6. Оценка на общата устойчивост на почвени и скални масиви
 7. Оценка на възможността за втечняване на почви
 8. Изготвяне на проекти за:
  • Укрепителни съоръжения
  • Стабилизиране на деформирани сгради, терени и свлачища
  • Усилване на фундаменти и земната основа
  • Геотехнически мониторинг
 9. Проверка на интегритета на бетонни сечения (пилоти, шлицови стени и др.)
 10. Доставка и монтаж на специализирано оборудване за провеждане на локален мониторинг:
  • Пиезометри
  • Инклинометри и тилтметри
  • Устройтва за измерване на слягания
  • Натискомерни клетки
  • Екстензометри
  • Устройства за прецизно измерване на деформации в съоръжения
  • Метеорологични станции
  • Записващи устройства
 11. Провеждане на едромащабен мониторинг на премествания на големи почвени (свлачища, геотехнически съоръжения с голяма площ, хвостохранилища и др.) и скални масиви посредством сателитна технология (GPS и DInSAR)
 12. Анализ на резултати от мониторинг
 13. Изготвяне на регулярни доклади на база проведен мониторинг
 1. Измерване на собствена честота
 2. Измерване на вибрации, породени от:
  • Машини (генератори за енергия, преси, металообратоващи и др.)
  • Трафик (железопътни трасета, пешеходен и уличен трафик и др.)
  • Природа (земетресения, вятър и др.)
 3. Числен анализ за установяване на динамичното поведение на конструкции
 4. Подобряване на сеизмичното поведение на сгради и съоръжения чрез прилагане на алтернативни методи за сеизмично усилване:
  • Влагане на виброгасящи устройства (пружини и вискозни демпфери)
  • Вграждане на системи с контролирана собствена честота и маса
  • Залагане на системи за филтриране на сеизмично въздействие
 5. Изготвяне на проекти за филтриране на вибрации, включващи:
  • Обяснителна записка и статически изчисления
  • Графична част
  • Подробно описание на избраните виброгасящи устройства, както и указания за техния монтаж
 6. Доставка и монтаж на виброгасящи устройства
 7. Динамичен мониторинг, включващ:
  • Доставка и монтаж на сеизмични записващи устройства и акселерометри
  • Изготвяне на доклади при регистриране на динамично въздействие
 1. Сгради и съоръжения (шопинг центрове, летища, хотели, жилищни сгради, офис сгради, складове, индустриални сгради, супермаркети и др.)
  • Монолитни стоманобетонни конструкции
  • Метални конструкции
  • Сглобяеми и предварително напрегнати стоманобетонни конструкции
  • Дървени конструкции
  • Проектиране на база поведението на конструкциите („Performance-Based
   Design“)
  • Конструктивна оценка на съществуващи сгради
  • Конструктивно проектиране на надстройки/пристройки към съществуващи
   сгради
  • Сеизмично усилване на съществуващи сгради и съоръжения
  • Моделиране по Метод на Крайните Елементи (МКЕ) – линеен и нелинеен
   анализ)
 2. Геотехнически съоръжения
  • Леки и тежки подпорни стени
  • Габионни подпорни стени
  • Геотекстилни/геоклетъчни подпорни съоръжения
  • Укрепителни съоръжения за дълбоки изкопи (пилотни, шлицови, шпунтови
   и берлински стени)
  • Анкери и почвени гвоздеи
  • Специални фундаменти (пилотни, кладенци, хибридни фундаменти и др.)
  • Укрепяване на свлачища и откоси
  • Подобряване на механичните свойства на земната основа (импулсно
   уплътняване, инжектиране под високо налягане, IBO-анкери и др.)
  • Моделиране по Метод на Крайните Елементи (МКЕ) – линеен и нелинеен
   анализ)

Партньори

Запознайте се с нашите партньори