Intercontinental Sofia2018-08-21T18:10:19+00:00

Project Description

Нуждаете се от експертно съдействие за планиране и реализиране на проект за мониторинг на строително или геотехническо съоръжение?

Свържете се с нас

Intercontinental Sofia

  1. Обединяване на съществуващите единични фундаменти в обща фундаментна плоча
  2. Усилване на вертикалните конструктивни елементи чрез стоманобетонни кожуси с цел поемане на нарасналите гравитационни товари
  3. Внедряване на нови вертикални стоманени връзки в съществуващата конструкция с цел поемане на сеизмично въздействие
  1. Измерване на нарастването на контактните напрежения в основната плоскост на фундаментната конструкция на сградата по време на нейното надстрояване чрез натискомерни клетки
  2. Проследяване на развитието на деформации в земната основа в дълбочина под основната плоскост на фундаментната конструкция на сградата по време на нейното надстрояване чрез специално разработена измервателна система
Конструктивно обследване

1 Безразрушително определяне на вероятната якост на натиск на бетона

2 Сканиране на вложената армировка чрез специализиран уред

Анализ и мерки за вибрационен контрол

1 Пространствена визуализация на конструкцията

2 Линеен и нелинеен анализ на конструкцията

3 Вграждане на виброгасящи устройства

Геотехнически мониторинг:

1 Натискомерни клетки

2 Система за измерване на слягания в земната основа

Детайли

ЦЕЛ

Надстрояване на съществуващата двуетажна стоманобетонна сграда със седем-етажна стоманена конструкция

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

София, България

ГОДИНА

2013 ÷ 2016

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изтегляне

Галерия